REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU TANIO.CO


I POSTANOWIENIA OGÓLNE


 • 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Serwisu Rabatowego www.tanio.co należącego do DailyDeal PL GmbH z siedzibą w Alt Moabit 98 | 10559 Berlin Niemcy, Rejestr Handlowy: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 144329 B, zwanego dalej Serwisem.

 • 2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

 • 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników, jak również prawa i obowiązki właściciela Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego www.tanio.co.

 • 4. Serwis udostępnia Uczestnikom ogłoszenia Partnera o udzielanych przez niego rabatach, w sposób nieodpłatny i bez rejestracji.

 • 5. Korzystając ze stron Serwisu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 • 6. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu nieodpłatnie. Na żądanie Uczestnika Regulamin jest udostępniany w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.

II DEFINICJE


 • 1.Serwis – platforma internetowa prowadzona przez i będąca własnością - DailyDeal PL GmbH Alt Moabit 98 | 10559 Berlin Niemcy, Rejestr Handlowy: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 144329 B, dostępna na stronie internetowej www.tanio.co oraz wszystkich jej podstronach.

 • 2.Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu.

 • 3.Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która współpracuje z Serwisem w zakresie umieszczania informacji o udzielanych Rabatach na łamach www.tanio.co.

 • 4.Kupon Rabatowy (tj. nr promocyjny, kod promocyjny, nr akcji promocyjnej) – jest to przekazywany przez Serwis szereg cyfr i liter służący do dokonania zakupów on–line przez Uczestnika na stronie internetowej Partnera po cenie rabatowej.

 • 5.„Sprawdź promocję", „Pobierz kupon" i „Odbierz prezent" – pola, znajdujące się na stronie głównej oraz podstronach Serwisu, po kliknięciu na które pojawia się okno zawierające Kupon Rabatowy (ewentualnie informację, że kod nie jest potrzebny) oraz pole „Przejdź do sklepu".

 • 6."Przejdź do sklepu" - pole, znajdujące się w oknie pojawiającym się po wybraniu przez Uczestnika opcji "Sprawdź promocję", "Pobierz kupon" albo „Odbierz prezent", po kliknięciu na które Uczestnik jest przekierowywany na stronę internetową Partnera, gdzie może dokonać zakupów on-line. W przypadku, gdy w ww. oknie widnieje informacja "kod nie jest potrzebny", Uczestnik może dokonać zakupów z wykorzystaniem Kuponu Rabatowego bez konieczności wpisywania szeregu cyfr i liter.

 • 7.Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Uczestnika.

 • 8.Newsletter– usługa świadczona przez właściciela Serwisu, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Serwisu oraz udostępnianych poprzez Serwis Kuponów Rabatowych.

III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU


 • 1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się właściciel Serwisu, Uczestnik powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne dotyczące przeglądarki internetowej:
 • a. Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub wyższej albo
 • b. Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej albo
 • c. Opera w wersji 12.0 lub wyższej albo
 • d. Google Chrome w wersji 23.0 lub wyższej albo
 • e. Safari w wersji 5.0 lub wyższej albo
 • f. Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0.

 • 2. Właściciel Serwisu zaleca minimalną rozdzielczość ekranu - 1024x768 oraz włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies i obsługi Javascript, co nie jest wymagane do skorzystania z usług Serwisu.

 • 3. W celu skorzystania z usługi Serwisu – Newsletter, poza wskazanymi w pkt III ppkt 1 wymaganiami, Uczestnik powinien dysponować czynną i prawidłowo skonfigurowaną pocztą elektroniczną.

 • 4. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach Cookies. Cele i zasady zbierania ww. danych zawarte zostały w Załączniku I do Regulaminu „Dane osobowe i polityka prywatności", stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu i udostępnionym w Serwisie pod adresem internetowym: www.tanio.co/polityka-prywatnosci.

IV ZAKRES USŁUG SERWISU


 • 1. Serwis zapewnia Uczestnikom bezpłatny dostęp do informacji oraz materiałów zamieszczonych w Serwisie, a w szczególności udostępnia informacje o udzielanych przez Partnerów rabatach. Serwis umożliwia również skorzystanie z Kuponów Rabatowych w sposób nieodpłatny i bez rejestracji oraz w czasie określonym w Serwisie, po spełnieniu warunków określonych w Serwisie.

 • 2. Do zakresu usług Serwisu nie należy sprzedaż towarów i usług Partnerów. Zakupów można dokonać na stronach internetowych Partnerów na zasadach przez nich określonych w regulaminach przez nich udostępnionych. Umowa sprzedaży towarów i usług Partnerów zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem.

 • 3. Uczestnicy mają możliwość przeglądania rabatów Partnerów w Serwisie według nazw sklepów lub kategorii, a także poprzez wybranie opcji „Najnowsze Rabaty", „Gratisy", „Bony Upominkowe", „Rabaty Last Minute", dostępnych w Serwisie.

 • 4. Kupon rabatowy jest udostępniany po kliknięciu przez Uczestnika pola „Sprawdź promocję", „Pobierz kupon" i „Odbierz prezent" na stronie głównej lub podstronach Serwisu.

 • 5. Uczestnik może skorzystać z Kuponu Rabatowego po kliknięciu opcji „Przejdź do sklepu", która przekieruje go na stronę internetową Partnera oraz, gdy jest to wymagane, po wprowadzeniu Kuponu Rabatowego na stronie internetowej Partnera – w podsumowaniu zamówienia. W przypadku, gdy przy udostępnieniu Kuponu Rabatowego widnieje informacja „kod nie jest potrzebny", w celu skorzystania z Kuponu Rabatowego wystarczające jest kliknięcie przez Uczestnika opcji „Przejdź do sklepu", co powoduje automatyczne uwzględnienie Kuponu Rabatowego przy zakupach on-line na stronie internetowej Partnera.

 • 6. Serwis udostępnia Kupony Rabatowe przez czas określony, wskazany w Serwisie po kliknięciu pola „Pokaż szczegóły". Pole „Pokaż szczegóły" zawiera również informacje o dodatkowych przesłankach – jeśli są wymagane przez Partnera, jakie powinien spełnić Uczestnik w celu skorzystania z Kuponu Rabatowego, tj. minimalnej wysokości kwoty za jaką Uczestnik powinien dokonać zakupów na stronie internetowej Partnera oraz posiadaniu statusu nowego albo stałego klienta. Spełnienie ww. wymagań jest weryfikowane bezpośrednio przez Partnera.

 • 7. Serwis świadczy bezpłatną usługę – Newsletter, polegającą na informowaniu Uczestników o promocjach, dostępnych Kuponach Rabatowych, terminach ich ważności, itp. poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.

 • 8. W celu skorzystania z usługi, o której mowa w pkt IV ppkt 7 Regulaminu, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w ramach Newslettera, tj. udostępnić w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera, dostępnego w Serwisie oraz potwierdzić chęć skorzystania z usługi klikając na link wysłany na podany adres mailowy.

 • 9. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa w każdym czasie poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera albo poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres mailowy: ewa@tanio.co.

 • 10. Umowa o świadczenie usług, określonych w niniejszym Regulaminie, za wyjątkiem usługi Newsletter, zawierana jest na czas oznaczony z chwilą wejścia Uczestnika na stronę internetową Serwisu i ulega zakończeniu z chwilą opuszczenia Serwisu przez Uczestnika.

 • 11. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony z chwilą potwierdzenia przez Uczestnika chęci skorzystania z usługi poprzez kliknięcie na link wysłany na podany przez niego adres elektroniczny.

V PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA


 • 1. Uczestnik ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej właściciela Serwisu oraz osób trzecich – w tym Partnerów. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 • 2. Uczestnik korzysta z usług Serwisu w sposób świadomy i dobrowolny.
 1. Uczestnik może korzystać z Serwisu tylko na własny użytek. Nie jest dopuszczalne korzystanie z materiałów i informacji zamieszczonych w Serwisie w celu prowadzenia działalności komercyjnej. W szczególności Uczestnika obowiązuje zakaz oferowania Kuponów Rabatowych w celu odsprzedaży.

 2. Serwis, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność właściciela serwisu i/lub Partnerów oraz mogą być wykorzystane przez Uczestników wyłącznie do celów informacyjnych i tylko dla użytku osobistego. Zakazane jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, w tym treści, zdjęć i logotypów, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Serwisu, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa.

 3. Uczestnik, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie albo drogą elektroniczną, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 4. Do zachowania terminu, wskazanego w pkt V ppkt 5 Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres właściciela Serwisu, wskazany w Serwisie, w zakładce kontakt. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik II do niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta, w tym w szczególności:

•o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

•o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • 9. Umowa, o której mowa w pkt IV ppkt 11, może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie i wygasa niezwłocznie po złożonym wypowiedzeniu.
 1. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące działania Serwisu, a także posiadane informacje dotyczące naruszeń ze strony innych Uczestników można kierować pod adres e-mail, dostępny w Serwisie w zakładce kontakt.

VI PRAWA I OBOWIĄZKI SERWISU


 • 1. Serwis troszczy się o należyte działanie platformy internetowej www.tanio.co przez czas nieoznaczony, 24h/7dni w tygodniu.

 • 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania Kuponów Rabatowych Partnera w przypadku, gdy Partner:
 • narusza zasady umowy oraz regulaminu;
 • podejmuje działania na szkodę Uczestnika, innego Partnera, Serwisu;
 • podaje nieprawdziwe dane;
 • podaje ofertę niezgodną z prawdą (po powzięciu przez Serwis wiarygodnej informacji o ww. okolicznościach).

 • 3. Przedstawione informacje dotyczące poszczególnych Kuponów Rabatowych opierają się na informacjach udzielanych przez Partnerów. Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte w Serwisie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.

 • 4. Serwis w razie powzięcia informacji o bezprawnym działaniu w ramach Serwisu przez Uczestników bądź Partnerów jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań, w szczególności do wezwania do zaprzestania bezprawnych działań.

VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 • 1. Podane przez Uczestników dane osobowe właściciel Serwisu zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Załącznikiem I – Dane osobowe i polityka prywatności, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

VIII PROCEDURA REKLAMACYJNA


 • 1. Uczestnik może złożyć reklamację, w szczególności związaną z działaniem Serwisu.

 • 2. Reklamacja przesyłana jest przez Uczestnika do właściciela Serwisu na adres poczty elektronicznej albo w formie dokumentowej na adres korespondencyjny. Ww. adresy (tj. poczty elektronicznej oraz korespondencyjny), dostępne są w zakładce kontakt w Serwisie.

 • 3. Właściciel Serwisu rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a następnie wysyła Uczestnikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny (w zależności od sposobu złożenia reklamacji) informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX PRZEPISY KOŃCOWE


 • 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.tanio.co/regulamin.

 • 2. Serwis dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłanie jego treści na adres email wskazany przez Uczestników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 • 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.

 • 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.

 • 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny według prawa polskiego.

Załączniki do Regulaminu:

I Dane osobowe i polityka prywatności.

II Wzór formularza odstąpienia od umowy.


Data opublikowania Regulaminu: 20.01.2016